top of page

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (zwana dalej „Polityką”)określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez naszych Klientów w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem www.mystiqflare.com (zwanego dalej „Sklepem”) poprzez serwis www.

Prywatność i bezpieczeństwo

1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

4. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Usługodawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

5. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi wyłącznie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe Klienta będą powierzane przez Usługodawcę w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Klientom zakupiony w Sklepie towar oraz podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Usługodawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe Klientów w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie.

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Usługodawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Klienta.

8. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Klientem Umowy. Dane osobowe będą także przetwarzane do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail.

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta z Usługodawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

11.Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

12.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

d) wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

e) marketingowym.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Usługodawcą podmioty trzecie.

Payment Methods

Metody płatności

- Karty debetowe/kredytowe
- PAYPAL

- Płatności offline

bottom of page